Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd

Cid_image001_png01d2da14

Základní informace o projektu

„Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“

Projekt „Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“ byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

 Projektu, jehož celkové náklady činí 2 488 307,62 Kč, z toho způsobilé náklady 2 441 715,36

Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 075 458,05Kč.

 Fyzické zahájení projektu bylo SOŠ a SOU Hněvkovice zahájeno dne 3. 6. 2016, podpisem smlouvy se společností G-PROJECT, s.r.o., s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla a k zařazení majetku do vlastnictví žadatele.

 Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky přírodovědných, technických a řemeslných předmětů a zajištění bezbariérovosti na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hněvkovice 865. V rámci projektu bude zrekonstruována a vybavena přírodovědná učebna a bude pořízena frézka. Bezbariérovost budovy bude zajištěna schodolezem. Rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství. Výstupy projektu bude využívat 5 dalších škol a bude probíhat spolupráce s 2 potenciálními zaměstnavateli.

 Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných, technických a řemeslných předmětů, konkrétně fyziky a chemie a dalších, na SOŠ a SOU Hněvkovice ve vazbě na trh práce a dále zajištění dostupnosti vzdělávacího zařízení. Těchto cílů bude dosaženo skrze pořízení nového vybavení, rekonstrukci učebny přírodních věd, pořízení schodolezu a pořízení nové kovoobráběcí frézky. Nové vybavení přírodovědné učebny umožní studentům praktické ověření teoretických poznatků, výuka bude názornější, interaktivnější. Díky kovoobráběcí frézce budou žáci pracovat na moderním stroji, který je používaný v tržním prostředí. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

 Specifickými cíli projektu jsou:

- modernizace a digitalizace výuky přírodních věd,

- modernizace technických a řemeslných předmětů zaměřená na praktickou stránku,

- zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,

- zvýšení zájmu studentů SOŠ a SOU Hněvkovice o studium,

- zkvalitnění přípravy studentů pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,

- vytvoření synergie s jinými dokončenými projekty financovanými z EU,

- zvýšení prevence sociálně patologických jevů,

- zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,

- zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,

- optimalizace výuky v návaznosti na potřeby trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelem,

- zvýšení motivace ke studiu přírodovědných, technických a řemeslných oborů u žáků základních škol prostřednictvím spolupráce se základními školami,

- zkvalitnění venkovního prostředí areálu prostřednictvím výsadby zeleně,

- zajištění bezbariérovosti budovy školy pomocí schodolezu.

 Projekt „Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“ je spolufinancování Evropskou unií

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek