Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

při SOŠ a SOU Hněvkovice 1, Týn nad Vltavou

 

zřízené usnesením č. 586/2008/RK

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen "zákon"

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků  a  studentů,  pedagogických  pracovníků,  z  podnětů  a  návrhů  členů  školské  rady  a  z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. 4

Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, v případě u středních a vyšších odborných škol stipendijního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou.

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 13.10. 2006.

V Hněvkovicích 11.6. 2008

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek