Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Školní poradenské pracoviště

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Příjemce finanční podpory:

Střední odborná škola a střední odborné  učiliště, Hněvkovice 1,

Hněvkovice 1, 375 01 Týn nad Vltavou

Tel.: sekretariát 385 778 111, hlavní manažer: 385 778 117, e-mail: info@isshnevkovice.cz

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.2.06/04.0008

 

Název projektu:

 

Školní poradenské pracoviště

při SOŠ a SOU Hněvkovice

Realizace projektu:  leden – prosinec 2012

Hlavní manažer projektu: Bc. Jana Plaňanská

 

Cílem projektu Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je vytvoření nástrojů, pomocí kterých dojde v SOŠ a SOU Hněvkovice ke zlepšování rovných příležitostí žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specifické cíle, kterými dojde k naplnění tohoto obecného cíle, jsou následující:

1)      Posílit prevenci sociálně patologických jevů o nové systémové prvky.

2)      Vytvořit ucelený školní systém, který bude podchycovat žáky a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a bude eliminovat riziko jejich předčasného odchodu ze vzdělávání a fluktuaci mezi SŠ.

3)      Zapojit do tohoto systému nejen žáky a pedagogy školy, ale rovněž sociální partnery, jejicž identifikovaným společným zájmem je kromě kvality vzdělávací činnosti i kvalita výchovné práce.

4)      Vytvořit koncepci činnosti školního poradenského pracoviště jako základu tohoto systému a tuto koncepci implementovat do života školy.

5)      Vytvořit komplexní metodiku pro řešení klíčových a konfliktních životních situací žáků školy (kromě obecně platných životních situací bude pozornost upřena i na specifické, tj. takové, které se vážou ke kontextu školy). Součástí tohoto cíle je pak následné přenesení této metodiky do výchovně vzdělávací praxe pedagogických pracovníků ve škole a na domově mládeže.

Projekt je zaměřen především na následující skupiny žáků denního studia:

1)      žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání,

2)      žáci, ve prospěch kterých bude uplatňována prevence sociálně patologických jevů.

Dalšími cílovými skupinami projektu jsou:

3)      rodiče žáků

4)      pedagogičtí pracovníci školy

Přínosem pro cílovou skupinu žáků je:

–        zprostředkovaná a pedagogy usměrňovaná zkušenost, která se pak projeví v jejich občanském životě,

–        komplexnost přístupu ke klíčovým a rizikovým životním situacím a tudíž v celistvosti působení na osobnostní profil žáků,

–        rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

–        projevovat se jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, které budou naplňovat své povinnosti a současně uplatňovat svá práva,

–        vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám,

–        pomoc žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu se svými reálnými možnostmi.

Přínosem pro pedagogy je:

–        získání nových poznatků a dovedností z různých oblastí (právní, sociální, zdravotní, kariérní, finanční) a ověří si účinnost motivujících metod práce,

–        rozšíření svých zkušenosti a dovednosti vyplývajících ze specifik týmové práce,

–        zvýšení své adaptability při práci s moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Přínosy projektu pro rodiče se projeví v míře spokojenosti s morálními kvalitami jejich dětí a v pozitivní rodinné atmosféře.

Činnost ŠPP byla zahájena v lednu 2012 proškolením garantů, pedagogů školy a výběrem konfliktních a klíčových životních situací ke zpracování metodických opor v oblasti právní, kariérní, sociální, zdravotní a finanční.

                                                                                  Hlavní manažer projektu

                                                                                       Bc. Jana Plaňanská

V Hněvkovicích 2. ledna 2012

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek