Nabídka učebních oborů a maturitního studia

Nabídka učebních oborů a maturitního studia

 

 
učební obory tříleté
kód učebního oboru název
33-56-H/01 Truhlář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
23-68-H/01   Mechanik opravář motorových vozidel
23-51-H/01    Svářeč a potrubář v jaderné energetice
(RVP Strojní mechanik)
66-51-H/01 Prodavač
65-51-H/01 Kuchař - číšník
29-54-H/01 Cukrář
36-67-H/01 Zedník
41-52-H/01 Zahradník - krajinář
41-51-H/01 Zemědělec - farmář
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce

 

nástavbové studium

určeno pouze pro absolventy tříletých učebních oborů kategorie "H"

kód oboru název
64-41-L/51 Podnikání (denní dvouletá forma)
64-41-L/51 Podnikání (dálková tříletá forma)
41-45-L/51   Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství 
(denní dvouletá forma)
 • 33-56-H/01 Truhlář
  Příprava zaměřena na kreslení výrobních výkresů, zhotovování prvků ze dřeva, sestavování konstrukcí a nábytek. Žáci mohou získat řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla v nepovinném předmětu.
 • 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
  Obor je zaměřen na technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, automobilů a dalších mechanizačních prostředků. Žáci mohou získat řidičský průkaz skupin B, C, T a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a plamenem; v nepovinném předmětu rozšířit svařování a sváření v ochranné atmosféře.

 • 23-68-H/01  Mechanik opravář motorových vozidel
  Obor připravuje žáky pro dílenskou praxi v autoservisech. Struktura výuky zajišťuje odbornost především v oblastech konstrukce a technologie oprav spalovacích motorů a ostatních skupin motorových vozidel, svařování v ochranné atmosféře CO2, strojního i ručního obrábění, klempířských prací a práce s plasty. Absolvent se uplatní zejména ve výrobě, opravárenských provozech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Absolvent získá v rámci výuky rovněž řidičský průkaz skupiny B a C a svářečský průkaz. Všeobecně vzdělávací předměty jsou doplněny odbornými předměty strojírenská technologie, strojnictví, technická dokumentace, elektrotechnika, řízení motorových vozidel, opravárenství a diagnostika.

 • 23-51-H/01 Svářeč a potrubář v jaderné energetice (RVP Strojní mechanik)
  Absolvent je schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů a zařízení, prvky stavebních konstrukcí, provádět montáž, údržbu a opravy strojů i strojních celků a zařízení z průmyslu, stavebnictví, dopravy apod. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání např. potrubář, kotlář, provozní montér plynovodů, montér vzduchotechniky; popř. po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.​ V rámci studia získá oprávnění na svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou (ZK 111 1.1) a svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře netavící se elektrodou (ZK 141 1.1). Znalosti získá studiem předmětů strojírenská technologie, strojnictví, technická dokumentace, technické měření a zejména odborným výcvikem.

 • 41-54-H/01  Podkovář a zemědělský kovář
  Obor je zaměřen na ruční a strojní zpracování kovů, na kosmetické úpravy paznehtů a podkování koní a dále pak na opravářské práce podobně jako obor Opravář zem. strojů. Žáci získávají řidičský průkaz skupiny B, C,T a svářečský průkaz pro svařování el. obloukem a plamenem.

 • 66-51-H/01 Prodavač
  Tento obor připraví kvalifikované prodavače smíšeného zboží pro všechny typy prodejen. Prodavače, kteří umí profesionálně poradit a posloužit zákazníkovi.

 • 66-51-H/01  Kuchař-číšník
  Absolvent zná zásady stolování, obsluhy, racionální výživy včetně kalkulace stravy. Ovládá teplou i studenou  kuchyni a nápoje v pohostinství.

 • 29-54-H/01  Cukrář
  Obor naučí absolventa estetickému cítění, zpracování surovin, obsluze strojů a vybavení, jednání s lidmi, skladování surovin i kalkulacím výrobků.

 • 36-67-H/01  Zedník
  Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

 • 41-52-H/01  Zahradník - Krajinář
  Obor připraví žáky na výsadbu rostlin, skleníkové technologie, ošetřování a sklízení plodů včetně aranžování rostlin a aplikace přípravků. Také naučí žáka rozpoznávat byliny, dřeviny, typy půd včetně měření v terénu. Ovládá práci s mechanizací, řídí traktory, umí zakládat a ošetřovat aleje stromů, keřů apod.

 • 41-52-H/01  Zemědělec - Farmář
  Obor naučí základům zemědělské výroby a vedení farmy. Absolvent je schopen pracovat v zemědělské velkovýrobě nebo samostatně při farmářské činnosti.

 • 65-52-E/01  Stravovací a ubytovací služby
  Absolvent se uplatní na trhu práce při výkonu stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávat pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce související s přípravou a výrobou pokrmů ve všech typech provozních jednotek. Studium je vhodné pro žáky vycházející z nižších ročníků základních škol a pro žáky ze základních škol speciálních.

 • 41-52-E/01  Zahradnické práce
  Obor naučí absolventa dovednostem a znalostem v zahradnické výrobě, aplikaci přípravků, zpracování půdy i aranžování rostlin. Obor je určen pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

 • 64-41-L/51  Podnikání (denní a dálková forma)
  Studium je určeno pro absolventy různých tříletých učebních oborů zakončených výučním listem; žáci zde získají ekonomické, administrativní a právní dovednosti pro podnikatelskou sféru.

 • 41-45-L/51  Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
  Studium je vhodné zejména pro žáky, kteří získali výuční list v tříletém učebním oboru typu Opravář zemědělských strojů, Opravář lesnických strojů, Zemědělec-farmář, Lesní mechanizátor. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou nebo lesnickou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod. K rozšíření znalostí mu pomůže studium předmětů strojírenská technologie, technické kreslení, technická dokumentace, technická diagnostika a provozní spolehlivost strojů.

 

 

Školní vzdělávací programy:
ŠVP platné od 1.9.2022 jsou uvedeny v příloze
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
svp-22-cukrar.pdf 1582.6 Kb
svp-22-opravar-zs.pdf 1964.5 Kb
svp-22-podkovar-a-zemedelsky-kovar.pdf 2006.3 Kb
svp-22-podnikani-dalkove.pdf 1425 Kb
svp-22-podnikani-denni.pdf 1944.6 Kb
svp-22-truhlar.pdf 1888.3 Kb
svp-22-zemedelec-farmar.pdf 1622.4 Kb