Historie školy

Historie školy

Z historie školy

Škola byla založena v roce 1953 v prostorách a objektech bývalého arcibiskupského dvora a zámku. Historie tohoto zámku, dřívější tvrze, je velmi stará. První písemnou zmínkou je svědectví Buška z Březnice a Jana z Kraselova o mýtě v Hněvkovicích. Hněvkovice náležely původně panství Bechyně. Odtud byly v roce 1551 vykoupeny Volfem Hozlauerem z Hozlau a Bzí. Hozlauerové byli stará česká šlechta německého původu. V roce 1584 si Volfův vnuk Jeroným Hozlauer postavil v Hněvkovicích (na pravém břehu) renesanční tvrz. V zemských deskách je zaznamenáno, že tvrz byla "uměleckým dílem" zdobená. Protože se Jeroným přidal po vypuknutí stavoského povstání na stranu stavů odsouzených k porážce, byl jeho statek ještě před Bílou horou obsazen císařskými vojáky a v roce 1620 byla část jeho majetku zkonfiskována. Majetek včetně tvrze poté získal Jan Častoral z Dlouhé Vsi jako zástavu na úhradu válečné půjčky. Tvrz záhy opět změnila majitele, v roce 1621 ji získal pro pražské arcibiskupství arcibiskup Jan Lohelius. Pražskému arcibiskupství patřila tvrz až do roku 1945. V roce 1658 nechal arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna přestavět tvrz na barokní zámeček obklopený zdí se dvěma branami. Jeho znak i s letopočtem můžeme dnes nalézt nad bosovaným zámeckým vchodem. Význam hněvkovické tvrze spočíval v tom, že zde sídlili týnští regenti - hejtmanové. Zámek je postaven na pravém břehu Vltavy, v tehdejších dobách důležité dopravní tepny. Na břehu Vltavy pod zámkem byla propusť, kde se vybíralo mýto od vorařů a dopravců soli. Sůl byla ukládána v blízkém Týně nad Vltavou, kde byly sklady - solnice, jež existují dodnes. Jinou zajímavostí je i to, že na místě dílen byla v roce 1704 založena první manufakturní (rukodělná) dílna, kde nizozemští soukeníci vyráběli sukno. Z hněvkovické tvrze bylo řízeno celé týnské panství.

Ze zámku vede podzemní chodba do Týna nad Vltavou, který patří k nejstaršímu osídlení na jihu Čech a v roce 1609 císař Rudolf II. povýšil Týn na královské město. Nyní má Týn nad Vltavou přibližně 8500 obyvatel. Rozkládá se na obou březích Vltavy, které jsou spojeny dvěma mosty. Je zde řada významných průmyslových podniků. Přibližně 1 km nad školou proti proudu Vltavy byla postavena přehrada, která zásobuje vodou Jadernou elektrárnu Temelín.

První stránky historie školství v Hněvkovicích se začínají psát již v roce 1948, kdy zde vniklo Ústředí pro mechanizaci zemědělství a pobočka Strojní traktorové stanice. Probíhaly zde kurzy řidičů traktorů a obsluh samovazů a mlátiček. 1. září 1953 vznikla Učňovská škola zemědělská a do prvního ročníku nastoupilo do dvouletých učebních oborů strojní zámečník pro opravu traktorů, kovář, podkovář a kolář 60 žáků. Prvním ředitelem školy se stal pan Karel Jelínek. Od roku 1955 až do roku 1982 byl ředitelem pan Zdeněk Bureš a v této době se postavila část školy se dvěma učebnami, několik pokojů pro ubytování žáků, nová dílna pro soustružníky a sklad řeziva. V roce 1980 byla zahájena výstavba domova mládeže, který byl dokončen již za nového ředitele ing. Josefa Roda. V letech 1982 až 1990, kdy byl ing. Josef Rod ředitelem, byla postavena většina nových objektů učiliště. Do učiliště byla přivedena voda ze zásobního vodojemu Malá Varta. Dále byla vybudována kotelna pro centrální vytápění, druhý domov mládeže, stravovací pavilon, tělocvična a čistička odpadních vod. V roce 1988 začala výstavba nové budovy školy a byla dokončena v roce 1992. V roce 1993 byly postaveny garáže a učebna autoškoly. K zajištění sportovního vyžití žáků slouží dva volejbalové a jeden tenisový kurt s antukovým povrchem, vybudované v letech 1995, hřiště na kopanou, víceúčelová plocha s asfaltovým povrchem a přírodní koupaliště. Poslední větší stavební úpravou byla oprava a přeložení střechy bývalého zámku, kde jsou v současné době truhlářské dílny.

Během let se měnil název školy i učební obory. V roce 1961 byla škola přejmenována na Zemědělskou učňovskou školu. Tento název však vydržel pouze dva roky a od roku 1963 do roku 1978 nesla škola název Zemědělské odborné učiliště.  V roce 1978 se název školy změnil na Střední odborné učiliště zemědělské a škola byla začleněna do Krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě při Ministerstvu zemědělství České republiky. Součástí Institutu byla škola až do 30. září 2001. Od 1. 10. 2001 je organizací řízenou jihočeským Krajským úřadem v Českých Budějovicích.

Ve školním roce 1971-72 byla ve škole na krátkou dobu zahájena výuka automechaniků. V letech 1970-76 se zde vyučoval obor soustružník. Učni nastupovali po vyučení především do závadu Mikrotechna v Týně nad Vltavou. Od roku 1974 přešli žáci prvních ročníků na Odborné učiliště ŠKODA České Budějovice. V roce 1973 začali žáci nastupovat na obor truhlář místo tradičního oboru kolář. Snížení počtu žáků, způsobené převedením oboru soustružník do Českých Budějovic, bylo kompenzováno výukou učňů z Vietnamské lidové republiky.

Od roku 1978 se místo oboru kovář-podkovář začal vyučovat obor mechanik-opravář se zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení. Tento obor byl nahrazen v roce 1988 oborem mechanik opravář pro renovaci zemědělské techniky a kovářství. Roku 1993 se název oboru změnil naposled a to na opravář zemědělských strojů. V roce 1987 byla zahájena výuka klempířů pro stavební výrobu. O zajímavý avšak náročný obor nebyl zájem žáků ani podniků a proto došlo v následujícím roce ke zrušení oboru.

Ve školním roce 1991-92 se začala psát ve Středním odborném učilišti zemědělském v Hněvkovicích nová historie maturitních oborů. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla připravena a zahájena výuka nástavbového studia pro žáky vyučené v oboru truhlář. Dvouleté nástavbové studium dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na dřevěné konstrukce a stavby je zakončeno maturitní zkouškou. V roce 1993 byl obnoven obor kovář-podkovář a byla založena vedle stávajícího učiliště Střední průmyslová škola s nově koncipovaným studijním oborem dřevěné konstrukce. Obě školy se v roce 1994 spojily pod názvem Integrovaná střední škola Hněvkovice 1. V letech 1994 - 97 se ve škole učilo a studovalo kolem 400 žáků a studentů. Jejich počet se velmi snížil v roce 1998, kdy se projevil vliv nově vzniklých škol s rozšířením oboru truhlář na řadu učilišť. Tento pokles byl znásoben i tím, že byla uzákoněna povinná devítiletá docházka na základních školách. Východiskem z této situace bylo v roce 1998 zavedení nového učebního oboru prodavač - smíšené zboží, kde našly uplatnění i dívky.

1. leden 2006 přinesl škole nový název – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1. V témže roce se rozšířila výuka o učební obory kuchař-číšník pro pohostinství, cukrář-výroba, kuchařské práce a zahradnické práce. Pro absolventy tříletých uč. oborů byla zahájena výuka nástavbového maturitního studia Podnikání a to ve 2leté denní či 3leté dálkové formě.

Od ledna 2016 nese škola název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865. Aktuální seznam vyučovaných oborů je uveřejněn na našem webu.