Realizované projekty

Stavební úpravy objektu zámečnické dílny SOŠ a SOU Hněvkovice

Projekt Stavební úpravy objektu zámečnické dílny SOŠ a SOU Hněvkovice realizuje firma MoDoStav, s.r.o. ze Všemyslic, která vzešla jako vítězná firma ve výběrovém řízení vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje.

 


Stavební úpravy objektu dílen na parcele č. st. 1628, k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou

Na realizaci akce Stavební úpravy objektu dílen na parcele č. st. 1628, k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou byla vybrána fa SHB Hovorka s.r.o. se sídlem Červená Řečice 303.

Akce započne v březnu tohoto roku.


Dodávka užitkového motorového vozidla pro zajištění dopravy žáků

Dne 23.5.2019 byla z došlých nabídek jako nejvýhodnější nabídka vybrána  fa Porsche České Budějovice.


Obnova vybavení sportovišť - grantový program Podpora sportu reg. č. 16-03-042

Při rozsáhlé rekonstrukci tělocvičny a šatnového objektu v letech 2012-2013 byly svěšeny a demontovány nevyhovující konstrukce basketbalových košů.
V rámci grantu Jihočeského kraje z Grantového programu "Podpora sportu" reg. č. 16-03-042 byly pořízeny nové sklopné konstrukce, čímž se rozšířila možnost využívání této haly. Možnost odklápění konstrukcí na stěny haly neomezuje provozování ostatních míčových her.
Konstrukce byly namontovány a odzkoušeny v měsíci srpnu 2015, aby mohly spolehlivě fungovat od počátku školního roku 2015/2016.
Předpokládaný rozpočet projektu byl 97.200,- Kč s požadovanou dotací Jihočeského kraje 70.000,- Kč a vlastními prostředky 27.200,- Kč s termínem dokončení 30.9. 2015.
Skutečnost - rozpočet 79.980,- Kč, dotace Jihočeského kraje 35.000,-Kč, vlastní prostředky 44.980,- Kč (56,24%).
Minimální vlastní finanční prostředky byly stanoveny na 13.598,- Kč.


Oranžový rok 2019

V rámci Oranžového roku 2019 požádala škola o příspěvek na turnaj ve stolním tenisu a turnaj ve florbalu.
Oběma žádostem bylo vyhověno a turnaje se na konci školního roku 2018/2019 uskutečnily.


Projekty podané v roce 2014

 1. Podpora sportu – cílem je obnova sportovního vybavení

 2. Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení

 3. Oranžová učebna – Nadace ČEZ

 4. Příspěvek města Týn nad Vltavou na sociální řešení znevýhodněných obyvatel

 5. Příspěvek města Týn nad Vltavou na protidrogovou prevenci, na částečnou úhradu provozu ŠPP

 6. Příspěvek pro zájmový kroužek řemesel, tance a folklóru

 7. Příspěvek na opravu požární nádrže


Realizované před rokem 2014

 1. Snížení energetické náročnosti II - v úspěšném provozu
 2. Visegrad 3 – společné vaření 
 3. Příspěvek města Týn nad Vltavou na sociální řešení znevýhodněných obyvatel
 4. Příspěvek města Týn nad Vltavou na protidrogovou prevenci, na částečnou úhradu provozu Školního poradenského pracoviště – městem Týn nad Vltavou, zastoupeným starostou Mgr. Milanem Šnorkem, byl poskytnut naší škole finanční příspěvek ve výši 15 000Kč na primární prevenci sociálně patologických jevů pro žáky školy a odborný seminář pro pedagogy školy s realizací do 29.6.2012. Od 7. května 2012 byly provedeny semináře pro pedagogy a 11. května až 25. května přednášky pro žáky školy. Lektor Mgr. Pavel Vácha z OS PYRAMIDAS České Budějovice poutavou formou provedl žáky problematikou rizikového chování mládeže, jeho příčinami a důsledky. Pro některé žáky bylo novinkou zejména platná legislativa v oblasti návykových látek. V diskusi pak měli možnost žáci získat odpovědi na své četné dotazy.
 5. Obnova fitness centra na SOŠ a SOU Hněvkovice probíhala v rámci partnerství školy a ČEZ, a.s. od října do prosince 2011. Za poskytnutou částku byly nejdříve provedeny nezbytné stavební práce jako odstranění mezipříčky a nadbytečné vodoinstalace, byl vystěhován sklad tělocvičného nářadí, položen nový zátěžový koberec a pořízeno další vybavení fitness centra.
 6. V rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2012 byl škole poskytnut na projekt „Modernizace výuky obor opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář a obor zahradník – krajinář“ grant ve výši 100 000Kč na nákup:
  - pásové pily na kov, která umožní přípravu hutního materiálu pro svářečskou školu, pro opraváře zemědělských strojů, pro podkováře a zemědělské kováře,
  - ​​​​​​​drtiče větví pro žáky oboru zahradník krajinář k likvidaci ekologického odpadu z celého areálu školy a vzniklý materiál bude použit při výuce jako mulčovací kůra.
 7. Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:
  - podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  - rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  - modernizovat proces akreditací
  - podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.
  ​​​​​​​Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Rekonstrukce ČOV - 2. etapa

Smlouva s firmou Metrostav: 20161116_sod_ms


Rekonstrukce sociálních zařízení 2. patra domova mládeže 2

Dne 14.5.2019 byla z došlých nabídek vybrána jako nejvýhodnější nabídka fy PROXMA s.r.o. z Veselí nad Lužnicí.


Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd

 

Cid_image001_png01d2da14

Základní informace o projektu „Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“

Projekt „Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“ byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
Projektu, jehož celkové náklady činí 2 488 307,62 Kč, z toho způsobilé náklady 2 441 715,36 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 2 075 458,05Kč.

Fyzické zahájení projektu bylo SOŠ a SOU Hněvkovice zahájeno dne 3. 6. 2016, podpisem smlouvy se společností G-PROJECT, s.r.o., s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla a k zařazení majetku do vlastnictví žadatele.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky přírodovědných, technických a řemeslných předmětů a zajištění bezbariérovosti na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hněvkovice 865. V rámci projektu bude zrekonstruována a vybavena přírodovědná učebna a bude pořízena frézka. Bezbariérovost budovy bude zajištěna schodolezem. Rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství. Výstupy projektu bude využívat 5 dalších škol a bude probíhat spolupráce s 2 potenciálními zaměstnavateli.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky přírodovědných, technických a řemeslných předmětů, konkrétně fyziky a chemie a dalších, na SOŠ a SOU Hněvkovice ve vazbě na trh práce a dále zajištění dostupnosti vzdělávacího zařízení. Těchto cílů bude dosaženo skrze pořízení nového vybavení, rekonstrukci učebny přírodních věd, pořízení schodolezu a pořízení nové kovoobráběcí frézky. Nové vybavení přírodovědné učebny umožní studentům praktické ověření teoretických poznatků, výuka bude názornější, interaktivnější. Díky kovoobráběcí frézce budou žáci pracovat na moderním stroji, který je používaný v tržním prostředí. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:
- modernizace a digitalizace výuky přírodních věd,
- modernizace technických a řemeslných předmětů zaměřená na praktickou stránku,
- zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
- zvýšení zájmu studentů SOŠ a SOU Hněvkovice o studium,
- zkvalitnění přípravy studentů pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
- vytvoření synergie s jinými dokončenými projekty financovanými z EU,
- zvýšení prevence sociálně patologických jevů,
- zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
- zlepšení image školy a zvýšení poptávky po studiu na škole,
- optimalizace výuky v návaznosti na potřeby trhu práce prostřednictvím spolupráce se zaměstnavatelem,
- zvýšení motivace ke studiu přírodovědných, technických a řemeslných oborů u žáků základních škol prostřednictvím spolupráce se základními školami,
- zkvalitnění venkovního prostředí areálu prostřednictvím výsadby zeleně,
- zajištění bezbariérovosti budovy školy pomocí schodolezu.

Projekt „Rozvoj technických dovedností a znalostí přírodních věd“ je spolufinancování Evropskou unií


Školní zahrada Hněvkovice - zahradnické a krajinářské centrum

Veřejná zakázka č. 13145176-CZ.1.02/6.5.00/12.17320

"Školní zahrada Hněvkovice - zahradnické a krajinářské centrum"

 - OREG Jihočeský kraj

RN - 1.231603,- Kč

Zhotovitel: ARBORES CZ s.r.o., Písek, IČ 26070804

Termín realizace: 4.3. 2014 - 15.11. 2014

Administrace: pí Gabriela Vaciková


Zaměstnavatelům vstříc - nákup moderních technologií na SOŠ a SOU Hněvkovice

Informace k projektu: 169-2014-hnevkovice

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
169-2014-hnevkovice.pdf Informace o projektu 220.4 Kb