Historie školy

Stručná historie školy

Škola byla založena již v roce 1953. Do roku 1991, kdy byla výuka rozšířena o maturitní obory nesla škola název Střední odborné učiliště zemědělské. Má velmi dlouhou tradici ve výuce řemeslníků zabývajících se zpracováním dřeva, opravárenstvím a kovářstvím.

Škola byla založena v prostorách a objektech bývalého arcibiskupského dvora a zámku. Historie tohoto zámku, dřívější tvrze je velmi stará. První písemnou zmínkou je svědectví Buška z Březnice a Jana z Kraselova o mýtě v Hněvkovicích. Hněvkovice náležely původně panství Bechyně. Odtud byly v roce 1551 vykoupeny Volfem Hozlauerem z Hozlau a Bzí. Hozlauerové byli stará česká šlechta německého původu. V roce 1584 si Volfův vnuk Jeroným Hozlauer postavil v Hněvkovicích (na pravém břehu) renesanční tvrz. V zemských deskách je zaznamenáno, že tvrz byla "uměleckým dílem" zdobená. Protože se Jeroným přidal po vypuknutí stavoského povstání na stranu stavů odsouzených k porážce, byl jeho statek ještě před Bílou horou obsazen císařskými vojáky a v roce 1620 byla část jeho majetku zkonfiskována. Majetek včetně tvrze poté získal Jan Častoral z Dlouhé Vsi jako zástavu na úhradu válečné půjčky. Tvrz záhy opět změnila majitele, v roce 1621 ji získal pro pražské arcibiskupství arcibiskup Jan Lohelius. Pražskému arcibiskupství patřila tvrz až do roku 1945. V roce 1658 nechal arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna přestavět tvrz na barokní zámeček obklopený zdí se dvěma branami. Jeho znak i s letopočtem můžeme dnes nalézt na bosovaným zámeckým vchodem. Význam hněvkovické tvrze spočíval v tom, že zde sídlili týnští regenti - hejtmanové. Zámek je postaven na pravém břehu Vltavy, v tehdejších dobách důležité dopravní tepny. Na břehu Vltavy pod zámkem byla propusť, kde se vybíralo mýto od vorařů a dopravců soli. Sůl byla ukládána v blízkém Týně nad Vltavou, kde byly sklady - solnice, jež existují dodnes. Jinou zajímavostí je i to, že na místě dílen byla v roce 1704 založena první manufakturní (rukodělná) dílna, kde nizozemští soukeníci vyráběli sukno. Z hněvkovické tvrze bylo řízeno celé týnské panství. Ze zámku vede podzemní chodba do Týna nad Vltavou. Týn nad Vltavou patří k nejstaršímu osídlení na jihu Čech. Kostel svatého Jakuba založil bratr knížete Břetislava Jaromír již mezi lety 1068 - 1089. V roce 1609 císař Rudolf II. povýšil Týn na královské město. Nyní má Týn nad Vltavou přibližně 8500 obyvatel. Rozkládá se na obou březích Vltavy, které jsou spojeny dvěma mosty. Je zde řada významných průmyslových podniků. Přibližně 1 km nad školou proti proudu Vltavy byla postavena přehrada, která zásobuje vodou Jadernou elektrárnu Temelín.

První stránky historie školství v Hněvkovicích se začínají psát již v roce 1948, kdy zde vniklo Ústředí pro mechanizaci zemědělství a pobočka Strojní traktorové stanice. Probíhaly zde kurzy řidičů traktorů a obsluh samovazů a mlátiček. Učňovská škola zemědělská vznikla 1. září 1953. Do prvního ročníku nastoupilo do dvouletých učebních oborů strojní zámečník pro opravu traktorů, kovář, podkovář a kolář 60 žáků. Prvním ředitelem školy se stal pan Karel Jelínek. Od roku 1955 až do roku 1982 byl ředitelem pan Zdeněk Bureš. V této době se postavila část školy se dvěma učebnami, několik pokojů pro ubytování žáků nová dílna pro soustružníky a sklad řeziva. V roce 1980 byla zahájena výstavba domova mládeže, který byl dokončen již za nového ředitele ing. Josefa Roda. V letech 1982 až 1990, kdy byl Josef Rod ředitelem, byla postavena většina nových objektů učiliště. Do učiliště byla přivedena voda ze zásobního vodojemu Malá Varta. Dále byla vybudována kotelna pro centrální vytápění, druhý domov mládeže, stravovací pavilon, tělocvična a čistička odpadních vod. V roce 1988 začala výstavba nové budovy školy. Ta byla dokončena v roce 1992. V roce 1993 byly postaveny garáže a učebna autoškoly. K zajištění sportovního vyžití žáků slouží dva volejbalové a jeden tenisový kurt s antukovým povrchem, vybudované v letech 1995, hřiště na kopanou, víceúčelová plocha s asfaltovým povrchem a přírodní koupaliště. Poslední větší stavební úpravou se stala oprava a přeložení střechy bývalého zámku, kde jsou v současné době truhlářské dílny.

Během let se měnil název školy i učební obory. Od svého vzniku až do roku 1961 se škola nazývala Učňovská škola zemědělská. V této době se zde učily obory kovář-podkovář, strojní zámečník pro opravu traktorů a kolář. V roce 1961 byla škola přejmenována na Zemědělskou učňovskou školu. Tento název však vydržel pouze dva roky a od roku 1963 nesla škola název Zemědělské odborné učiliště, který se změnil až v roce 1980. Roku 1978 byla škola začleněna do Krajského institutu výchovy a vzdělávání v zemědělství a výživě při Ministerstvu zemědělství České republiky. Součástí Institutu byla škola až do 30. září 2001. Od 1. 10. 2001 je organizací řízenou jihočeským Krajským úřadem v Českých Budějovicích.

Ve školním roce 1971-72 byla ve škole na krátkou dobu zahájena výuka automechaniků. V letech 1970-76 se zde vyučoval obor soustružník. Učni nastupovali po vyučení především do závadu Mikrotechna v Týně nad Vltavou. Od roku 1974 přešli žáci prvních ročníků na Odborné učiliště ŠKODA České Budějovice. V roce 1973 začali žáci nastupovat na obor truhlář místo tradičního oboru kolář. Snížení počtu žáků, způsobené převedením oboru soustružník do Českých Budějovic, bylo kompenzováno výukou učňů z Vietnamské lidové republiky.

Od roku 1980 se název školy změnil na Střední odborné učiliště zemědělské. Ve stejném roce se místo oboru kovář podkovář začal vyučovat obor mechanik opravář se zaměřením pro zemědělské a lesnické stroje a zařízení. Tento obor byl nahrazen v roce 1988 oborem mechanik opravář pro renovaci zemědělské techniky a kovářství. Roku 1993 se název oboru změnil naposled, a to na opravář zemědělských strojů. V roce 1987 byla zahájena výuka klempířů pro stavební výrobu. O zajímavý avšak náročný obor nebyl zájem žáků ani podniků, a proto došlo v následujícím roce ke zrušení oboru.

Ve školním roce 1991-92 se začala psát ve Středním odborném učilišti zemědělském v Hněvkovicích nová historie maturitních oborů. Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla připravena a zahájena výuka nástavbového studia pro žáky vyučené v oboru truhlář. Nástavbové studium dřevařská a nábytkářská výroba se zaměřením na dřevěné konstrukce a stavby trvá dva roky a je zakončeno maturitní zkouškou. V roce 1993 byl obnoven obor kovář podkovář. Ve stejném roce byla založena vedle stávajícího učiliště střední průmyslová škola s nově koncipovaným studijním oborem dřevěné konstrukce. Obě školy se v roce 1994 spojily pod názvem Integrovaná střední škola Hněvkovice. V letech 1994 - 97 se ve škole učilo a studovalo kolem 400 žáků a studentů. Jejich počet se velmi snížil v roce 1998, kdy se projevil vliv nově vzniklých škol s rozšířením oboru truhlář na řadu učilišť. Tento pokles byl znásoben i tím, že byla uzákoněná povinná devítiletá docházka na základní škole. Východisko z této situace hledá škola již několik let. Snaží se zavést nové obory, do kterých by bylo možno přijímat i dívky. Ze značného počtu navrhovaných studijních a učebních oborů povolilo MŠMT v roce 1998 obor prodavač - prodavačka potravinářského a smíšeného zboží.

Od roku 2006 nese škola název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště. Došlo k obměně učebních oborů a bylo zavedeno i nástvabové studium Podnikání v denní i dálkové formě.